Onze ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage!

Wat vindt u van de ontwerp omgevingsvisie?

Vanaf 26 april tot en met 6 juni 2023 ligt de ontwerp omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ van de gemeente Edam-Volendam ter inzage. Donderdag 20 april heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met het vrijgeven van de ontwerp omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2023 in werking treedt. Het is een nieuw beleidsinstrument dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. Het geeft op hoofdlijnen aan hoe de gemeente zich de komende twintig jaar zal ontwikkelen. Ook geeft de omgevingsvisie de strategische doelen weer voor onze fysieke leefomgeving en schetst de visie een strategie om deze doelen te behalen. Wat vindt u van de ontwerp visie?

Wat staat er in de ontwerp omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’?

De ontwerp omgevingsvisie heeft eerder ter inzage gelegen als concept omgevingsvisie, namelijk in de periode van 13 april tot en met 24 mei 2022. Na de inventarisatie van het bestaande beleid en een intensief participatietraject hebben we daarin vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s geven op hoofdlijnen een helder beeld van de verwachtingen van inwoners en bedrijven over de toekomst van de gemeente en vormen de basis van de omgevingsvisie. De thema’s zijn: krachtige kernen en linten; werken aan ondernemen; ontspanning binnen handbereik; zorg voor water en land; en klaar voor transitie.

De zienswijzen die zijn binnengekomen op het concept hebben aanleiding gegeven om de omgevingsvisie aan te passen. Er bleek behoefte te zijn aan concretisering. We hebben de omgevingsvisie daarom uitgebreid met een uitvoeringsstrategie. Hiermee geven we uitvoering aan de koers van onze omgevingsvisie zoals die met de hoofdlijnen van ons beleid is beschreven. De uitvoeringsstrategie beschrijft de strategie die we binnen die koers kiezen. We gaan daarbij met zes grote opgaven aan de slag. Onder elke opgave werken we het beleid uit in een strategie en maken daarbij een voorzet naar mogelijke maatregelen om onze doelstellingen te behalen. De belangrijkste concrete maatregelen worden uitgezet in tijd (door middel van een tijdslijn) en in plaats (door middel van een kaart).

Zo staat de gemeente voor de opgave ‘Wonen’. Uit de hoofdlijnen van beleid volgt dat we de uitdaging aangaan om voor een evenwichtige woningvoorraad te zorgen en om een kwalitatieve, gezonde en veilige leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Hoe wil de gemeente dit gaan doen? Bijvoorbeeld door de woningvoorraad kwalitatief en kwantitatief in evenwicht te houden met het mogelijk maken van inbreidingen. Maar ook willen we gebieden transformeren, zoals de Julianaweg. Uitbreiden doen we als het noodzakelijk is, zoals de ontwikkeling De Lange Weeren. De zes opgaven waar de gemeente Edam-Volendam voor staat zijn ‘Wonen’, ‘Warmte, energie en klimaat’, ‘Landelijk gebied en landschap’, ‘Werklocaties’ en ‘Waterfront’.

De uitkomsten van het milieueffectrapport (planMER)

Omdat concrete uitspraken aan de omgevingsvisie zijn toegevoegd, hebben we verplicht een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd om de milieueffecten van het beleid in de omgevingsvisie inclusief uitvoeringsstrategie in kaart te brengen. U leest de resultaten van dit onderzoek in het planMER. Het planMER onderzoekt met een brede scope de effecten op de fysieke leefomgeving. Het sluit aan op het abstractieniveau van de omgevingsvisie en richt zich net als de omgevingsvisie op de periode tot 2050. Het onderzoek brengt onderlinge strijdigheid of synergie tussen de ambities in beeld. Ook bevat het een doorkijk in hoeverre ambities daadwerkelijk behaald kunnen worden (het doelbereik). Tot slot geeft het rapport aanbevelingen voor de verdere uitwerking, bijvoorbeeld in de omgevingsprogramma’s of het omgevingsplan.

Waar en wanneer kunt u de ontwerp omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ en het planMER inzien?

Via de onderstaande links kunt u de documenten bekijken.

Het ontwerp van de omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam en het planMER zijn vanaf 26 april tot en met 6 juni 2023 ook in te zien op het gemeentekantoor bij de balie (aan de W. Knoopdreef 1 te Volendam). U kunt de visie digitaal bekijken op de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0385.OVEdamVolendam-ow02.

Geef uw mening!

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Edam-Volendam. U kunt daarvoor een brief schrijven (postbus 180, 1130 AD Volendam) of een e-mail sturen (info@edam-volendam.nl). Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging voorzien we alle zienswijzen van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording zullen worden betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Edam-Volendam door de gemeenteraad, naar verwachting 20 juli 2023. De wettelijke procedure eindigt na deze vaststelling. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staan namelijk geen rechtsmiddelen open, zoals bezwaar of beroep.