Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat met ingang van woensdag 21 december 2022 de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Dit conform artikel 7.27, derde lid Wet milieubeheer.

NRD en planMER

De gemeente Edam-Volendam werkt momenteel aan de omgevingsvisie. De concept omgevingsvisie is op 22 januari 2022 vrijgegeven voor inspraak. De ingediende zienswijzen zijn beantwoord met een nota van antwoord. In de concept omgevingsvisie staat het beleid over hoe we omgaan met de ruimte voor de lange termijn. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college besloten een uitvoeringsstrategie toe te voegen aan de omgevingsvisie. Keuzes die de gemeente in deze visie (inclusief uitvoeringsstrategie) maakt, kunnen effect hebben op de leefomgeving. We vinden het belangrijk dat we bij het maken van deze omgevingsvisie goed kijken naar de gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid. Om die reden starten we binnenkort met een effectonderzoek, een zogenaamde m.e.r.-procedure. In deze procedure onderzoeken we wat de effecten zijn op de omgeving en welke mogelijke alternatieven er zijn voor de gekozen oplossingen in de visie inclusief uitvoeringsstrategie. Deze effecten worden gerapporteerd in een milieueffectrapport (hierna planMER). Het opstellen van de omgevingsvisie en het planMER is een samenhangend proces. Als daar aanleiding voor is, gebruiken we de resultaten uit de m.e.r.-procedure om de omgevingsvisie te verbeteren. De eerste stap in het onderzoek naar de milieueffecten is de NRD. Het beschrijft welke effecten we gaan onderzoeken en tot op welk detailniveau.

Waar en wanneer kunt u de NRD Omgevingsvisie inzien?

Het ontwerp van de NRD Omgevingsvisie Edam-Volendam is vanaf 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 in te zien op het gemeentekantoor bij de balie (aan de W. Knoopdreef 1 te Volendam). Het ontwerp NRD is ook digitaal te bekijken via deze link:

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Edam-Volendam. Dat is mogelijk door het schrijven van een brief (postbus 180, 1130 AD Volendam) of een e-mail (info@edam-volendam.nl). De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen.

Vervolgprocedure

Ingediende zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Beantwoording zienswijzen en vervolgens meegenomen in de m.e.r.-procedure. De stap erna is dat we het ontwerpbesluit planMER samen met het ontwerpbesluit van de Omgevingsvisie Edam-Volendam ter inzage leggen. Op beide ontwerp-besluiten kunt u dan reageren. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert vervolgens over het ontwerp-planMER en de daarop binnengekomen reacties. Uiteindelijk zal de gemeenteraad op hetzelfde moment over de omgevingsvisie en het planMER besluiten.