Concept uitvoeringsstrategie omgevingsvisie vrijgegeven voor milieueffectenonderzoek!

Gemeenteraad Edam-Volendam geeft groen licht milieueffectenonderzoek!

Donderdag 15 december heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met het vrijgeven van de concept uitvoeringsstrategie omgevingsvisie voor een onderzoek naar de milieueffecten van de ambities en hoofdlijnen van het beleid op de leefomgeving. Hiermee zijn we weer een stap verder in het afronden het proces om tot een omgevingsvisie te komen voor gemeente Edam-Volendam! De uitvoeringsstrategie is een concretisering van de concept omgevingsvisie die vanaf 13 april tot en met 24 mei 2022 ter inzage heeft gelegen.

Uw zienswijzen beantwoord!

U bent in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen op de concept omgevingsvisie. Op de avond van donderdag 15 december heeft de gemeenteraad ook de Nota van Antwoord vastgesteld. Hiermee worden uw zienswijzen die naar aanleiding van de terinzagelegging van de concept omgevingsvisie zijn binnengekomen voorzien van reactie. Een link naar de beantwoording vindt u onderaan deze pagina.

Waarom deze uitvoeringsstrategie?

De behoefte bestaat om de ambities en hoofdlijnen in de concept omgevingsvisie te concretiseren. Deze behoefte kwam ook duidelijk naar voren in de zienswijzen die zijn binnengekomen. Daarom heeft het college besloten om een concretiserend hoofdstuk toe te voegen aan de concept omgevingsvisie: de uitvoeringsstrategie.

Wat is een uitvoeringsstrategie?

De uitvoeringsstrategie vormt het raamwerk en de samenhangende basis voor een verdere uitwerking van thema’s of gebieden binnen nader op te stellen omgevingsprogramma’s. Een omgevingsprogramma is voor de gemeente met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een nieuw beleidsinstrument. De uitvoeringsstrategie werkt de hoofdlijnen van hoe de gemeente zich de komende dertig jaar zal ontwikkelen en de strategische doelen voor onze leefomgeving verder uit. Hiermee proberen we een brug te slaan tussen de abstracte omgevingsvisie en de concrete omgevingsprogramma’s. Hiermee geeft de uitvoeringsstrategie inzicht in de uitwerking van de beleidskaders die de raad heeft gesteld in de omgevingsvisie. We hebben dit proces samen met de raad doorlopen door middel van presentaties op het raadsplein van 15 september 2022 en 27 oktober 2022 en een intensieve werksessie op 17 november 2022.

Wat staat er in de Uitvoeringsstrategie?

In de Uitvoeringsstrategie 2022 gaan we met zes opgaven aan de slag om invulling te geven aan de koers van onze ontwerp omgevingsvisie. Een link naar de uitvoeringsstrategie vindt u onderaan deze pagina.

OPGAVE 1: Wonen

Onze woonomgeving en de woningmarkt vergen beide continue aandacht. Binnen de opgave ‘Wonen’ gaan we de uitdaging aan om voor een evenwichtige woningvoorraad te zorgen en om een kwalitatieve, gezonde en veilige leefomgeving te bereiken en in stand te houden.

OPGAVE 2: Warmte, Energie en Klimaat

We staan voor een grote opgave ten aanzien van de transitie van onze warmte en energievoorziening en het aanpassen van onze leefomgeving om rekening te houden met de verandering van ons klimaat. In deze opgave werken we uit hoe we deze duurzame en toekomstbestendige leefomgeving willen bereiken.

OPGAVE 3: Landelijk gebied en Landschap

De leefbaarheid binnen de landelijke kernen van onze gemeente is kwetsbaar. We gaan daarom binnen de opgave ‘Landelijk gebied en Landschap’ gebiedsgericht aan de slag om die kernen vitaal te houden en om daar een gezonde en veilige leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Maar ook het landschap in onze gemeente staat onder druk en is in transitie. Daarom gaan we de economische draagkracht van ons landelijke gebied ontwikkelen en gaan we onze natuurgebieden succesvoller maken en beschermen.

OPGAVE 4: Werklocaties

Onze bedrijventerreinen zijn vol en grotendeels verouderd. In de gemeente Edam-Volendam willen we nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor onze bedrijven mogelijk maken. We willen daarmee voldoende werkgelegenheid dicht bij huis houden om gezonde mobiliteit te stimuleren en regionale wegencongestie tegen te gaan, ondernemers de kans geven hun bedrijven te verduurzamen en gebieden tijdig transformeren naar toekomstbestendige en leefbare woon-werkgebieden.

OPGAVE 5: Mobiliteit

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente maakt het noodzakelijk dat we op het gebied van mobiliteit anticiperen en vooruit denken. Ook willen we dat onze mobiliteit steeds duurzamer, gezonder en veiliger wordt. Binnen de opgave ‘Mobiliteit’ komen we in beweging voor een mobiliteitstransitie en een goede bereikbaarheid die mee groeit met de ontwikkeling van onze gemeente.

OPGAVE 6: Waterfront

Ons waterfront is een gebied met vele uitdagingen. We zoeken er continu naar een goede balans tussen wonen, ondernemen, recreatie, toerisme en natuur. Maar het is ook een belangrijke plek binnen de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente en onze samenleving. We gaan in de opgave ‘Waterfront’ daarom gebiedsgericht aan de slag voor het bereiken en bewaken van een gebalanceerd en leefbaar waterfront en de borging van de cultuur, identiteit en het aangezicht van ons waterfront.

Waarom een milieueffectenonderzoek?

We worden met de uitvoeringsstrategie concreter over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Er worden in de uitvoeringsstrategie concrete maatregelen genoemd, zoals de ontwikkeling van een werklocatie in De Purmer en de transformatie van de Julianaweg. Omdat de concept omgevingsvisie hiermee kaderstellend wordt, is een planMER verplicht. Dit is een onderzoek naar de milieueffecten als de ambities in de omgevingsvisie gerealiseerd zouden worden. Daarnaast geeft het inzicht in alternatieven. Op 15 december heeft de gemeenteraad de concept uitvoeringsstrategie omgevingsvisie vrijgegeven voor een dergelijk milieueffectenonderzoek. Hiervoor heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 13 december een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. De NRD beschrijft het stappenplan dat doorlopen wordt om het planMER op te stellen. Het beschrijft bijvoorbeeld welke omgevingsaspecten en -effecten onderzocht gaan worden. Dat wordt de reikwijdte genoemd. Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop de effecten van de concept omgevingsvisie onderzocht worden en met welke diepgang. Dat heet het detailniveau.

Hoe verder?

De NRD ligt op 21 december 2022 formeel ter inzage. U kunt vanaf dat moment een zienswijze over het NRD kenbaar kan maken bij de gemeenteraad van Edam-Volendam. Vervolgens gaat een extern onderzoeksbureau begin 2023 aan de slag. Het planMER wordt vervolgens door het college en de raad vastgesteld. We koersen op de publicatie en terinzagelegging van de stukken van april tot juni 2023, waarna in juli het definitieve planMER en de definitieve omgevingsvisie vastgesteld kunnen worden.

Benieuwd naar de Concept Uitvoeringsstrategie 2022 en de Nota van Antwoorden op de concept omgevingsvisie?

Bent u benieuwd naar wat er in de concept uitvoeringsstrategie omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam staat? Of zou u graag de antwoorden op de zienswijzen lezen? Dan kan! De documenten kunt u hier vinden: