Onze concept omgevingsvisie ligt ter inzage!

Wat vindt u van de concept visie?

Vanaf 13 april tot en met 24 mei 2022 ligt de concept omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ van de gemeente Edam-Volendam ter inzage. Donderdag 27 januari heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met het vrijgeven van de concept omgevingsvisie. Deze toekomstvisie voor de leefomgeving in de gemeente Edam-Volendam is voortgekomen uit een intensieve verkenning van onze leefomgeving en een mooi participatieproces! Wat vindt u van de concept visie?

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2023 in werking treedt. Het is een nieuw beleidsinstrument dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. Het geeft op hoofdlijnen aan hoe de gemeente zich de komende twintig jaar zal ontwikkelen. Tevens geeft de omgevingsvisie de strategische doelen weer voor onze fysieke leefomgeving. Die leefomgeving omvat alles wat we om ons heen kunnen ervaren. Denk bijvoorbeeld aan woningen en bedrijven, verkeer en vervoer, water en groen, voorzieningen zoals onderwijs en sport, etc. Maar het gaat ook over zaken als duurzaamheid en gezondheid, die minder tastbaar zijn. De gemeenteraad van Edam-Volendam vindt het belangrijk om op tijd een omgevingsvisie vast te stellen.

Wat staat er in de concept omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’?

Na de inventarisatie van het bestaande beleid en een intensief participatietraject hebben we vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s geven op hoofdlijnen een helder beeld van de verwachtingen van inwoner en bedrijven over de toekomst van de gemeente en vormen de basis van de omgevingsvisie.

Het eerste thema is ‘krachtige kernen en linten’. Wij willen dat onze kernen en dorpslinten krachtig en leefbaar zijn. De gemeente maakt zich daarom hard voor voldoende geschikte woonruimte, een goede openbare ruimte, voldoende voorzieningen en maatschappelijke verbondenheid. Een ander thema is ‘werken aan ondernemen’. Edam-Volendam is een hardwerkende en ondernemende gemeenschap. Mensen zijn er innovatief en ambitieus. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van onze gemeenschap en hechten we waarde aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en onderwijs. Het derde thema is ‘ontspanning binnen handbereik’. Edam-Volendam is een voedingsbodem voor (top)sport. We gebruiken de ruimte van onze leefomgeving voor onze ontspanning. Onze gemeente bruist door mooie evenementen, we omarmen onze cultuur en beschermen onze historie. Het vierde thema is ‘zorg voor water en land’. Water, land en lucht verbindt ons. Daar zijn we zuinig op. Wij zijn trots op ons agrarisch cultuurlandschap en geven ruimte aan de economische draagkracht van het buitengebied. Het laatste thema gaat over klaar zijn voor transitie. Klimaatverandering, transitie naar andere vormen van energie en biodiversiteit zijn actuele thema’s. Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden en te verbeteren voor toekomstige generaties.

Waar en wanneer kunt u de concept omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ inzien?

Via de onderstaande links kunt u het document bekijken.

Het concept van de omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam is vanaf 13 april tot en met 24 mei 2022 tevens in te zien op het gemeentekantoor bij de balie (aan de W. Knoopdreef 1 te Volendam). De visie is ook digitaal te bekijken op de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0385.OVEdamVolendam-ow01.

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

In de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Edam-Volendam. Dat is mogelijk door het schrijven van een brief (postbus 180, 1130 AD Volendam) of een e-mail (info@edam-volendam.nl).

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de periode van terinzagelegging worden alle zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording zullen worden betrokken bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Edam-Volendam door de gemeenteraad, naar verwachting medio 2022. De wettelijke procedure eindigt na deze vaststelling. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staan namelijk geen rechtsmiddelen open, zoals bezwaar of beroep.