De gemeente Edam-Volendam heeft een omgevingsvisie!

Unaniem vastgesteld!

Op donderdag 20 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam de omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ unaniem vastgesteld. De omgevingsvisie van Edam-Volendam geeft op hoofdlijnen aan hoe de gemeente zich richting 2050 zal ontwikkelen, maar ook hoe we onze leefomgeving goed gaan beheren en beschermen. Onze visie is het resultaat van de input uit de brede participatie en consultatie met inwoners, organisaties, overheden en interne en externe experts.

Wat is een omgevingsvisie?

Het vaststellen van een omgevingsvisie is een verplichting in de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Een omgevingsvisie is een beleidsinstrument dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente op een prettige manier kan leven. Kinderen moeten bijvoorbeeld veilig buiten kunnen spelen, jongeren en ouderen hebben een goede plek nodig om te wonen en voldoende zorg voor elkaar vinden we belangrijk. Ondernemers hebben ruimte nodig om bedrijven te starten en te laten groeien. Toeristen zijn welkom en tegelijkertijd kunnen onze bewoners op een goede manier wonen en werken. In onze omgevingsvisie geven we daarom aan hoe we werken aan een goede leefomgeving voor onze bewoners, ondernemers en bezoekers. Er staat in beschreven hoe we die leefomgeving op een goede manier gaan beheren, beschermen, behouden, gebruiken en ontwikkelen.

Grote vraagstukken

De komende jaren komen er grote vraagstukken op ons af. We kunnen deze vraagstukken niet los van elkaar zien. Daarom worden al die verschillende onderwerpen binnen de omgevingsvisie in samenhang bekeken. Onze gemeente zit vol met ondernemende mensen, verenigingen en bedrijven. Zij maken met hun initiatieven onze omgeving tot wat die is. Met de visie geven we ruimte en richting aan initiatieven zodat we, met plannen die bijdragen aan de gewenste koers, samen aan een goede leefomgeving werken.

Hoe is de omgevingsvisie van Edam-Volendam tot stand gekomen?

De omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam is het resultaat van:
– een intensieve verkenning naar onze leefomgeving (stap 1),
– enorm veel interessante gesprekken over de ambitie van onze gemeente als het gaat om onze leefomgeving (stap 2),
– een verdiepingsslag in de vorm van een tijdmachine om onze koers en de samenhang tussen onderwerpen te verkennen en een eerste concept van onze omgevingsvisie (stap 3),
– gesprekken en zienswijzen over de concept omgevingsvisie (stap 4), en
– een uitvoeringsstrategie, een milieueffectenrapport, een ontwerp omgevingsvisie en zienswijzen over de ontwerp omgevingsvisie (stap 5).

Wat staat er in de omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’?

In de omgevingsvisie hebben we de hoofdlijnen van ons beleid aan de hand van vijf hoofdthema’s benoemd. Deze thema’s zijn voort gekomen uit de participatie. De thema’s zijn: ‘krachtige kernen en linten’, ‘werken aan ondernemen’, ‘ontspanning binnen handbereik’, ‘zorg voor water en land’ en ‘klaar voor transitie’.

De omgevingsvisie kent naast de hoofdlijnen van het beleid ook een uitvoeringsstrategie. Hierin worden grote opgaven – die in de hoofdlijnen van het beleid worden benoemd – uitgewerkt en vertaald naar maatregelen. Hiermee geven we uitvoering aan de koers van onze omgevingsvisie zoals die met de hoofdlijnen van ons beleid is beschreven. De uitvoeringsstrategie beschrijft de strategie die we binnen die koers kiezen. We gaan daarbij met zes grote opgaven aan de slag. Onder elke opgave werken we het beleid uit in een strategie en maken daarbij een voorzet naar mogelijke maatregelen om onze doelstellingen te behalen. De belangrijkste concrete maatregelen worden uitgezet in tijd (door middel van een tijdslijn) en in plaats (door middel van een kaart).

Zo staat de gemeente voor de opgave ‘Wonen’. Uit de hoofdlijnen van beleid volgt dat we de uitdaging aangaan om voor een evenwichtige woningvoorraad te zorgen en om een kwalitatieve, gezonde en veilige leefomgeving te bereiken en in stand te houden. Hoe wil de gemeente dit gaan doen? Bijvoorbeeld door de woningvoorraad kwalitatief en kwantitatief in evenwicht te houden met het mogelijk maken van inbreidingen. Maar ook willen we gebieden transformeren, zoals de Julianaweg. Uitbreiden doen we als het noodzakelijk is, zoals de ontwikkeling De Lange Weeren. De zes opgaven waar de gemeente Edam-Volendam voor staat zijn ‘Wonen’, ‘Warmte, energie en klimaat’, ‘Landelijk gebied en landschap’, ‘Werklocaties’, ‘Mobiliteit’ en ‘Waterfront’.

Verder is de omgevingsvisie voorzien van een afwegingskader, een hoofdstuk over samenwerking en een beschrijving van onze beleidscyclus.

Waar kunt u de omgevingsvisie ‘Samen zetten we koers’ bekijken?

Via de onderstaande links kunt u de omgevingsvisie mèt en zonder bijlagen bekijken.