Stap 4 – In gesprek over de visie

Februari 2022 – Mei 2022

Bent u het eens met wat wij tot nu toe hebben gedaan? Hebben wij uw wensen goed verwoord?

Met die vragen zijn we in deze stap in gesprek gegaan met ketenpartners, het college, de gemeenteraad en onze organisatie. Ook heeft de concept omgevingsvisie formeel zes weken ter inzage gelegen. Daarop zijn meerdere zienswijzen binnengekomen.

In de themaraad van 15 september 2022 is aangegeven dat de behandeling van de concept omgevingsvisie in de raad, de gevoerde gesprekken en de zienswijzen aanleiding geven om de omgevingsvisie meer te concretiseren. Dat doen we door het opstellen van een uitvoeringsstrategie, die uiteindelijk onderdeel zal worden van de omgevingsvisie. De beantwoording van de zienswijzen en een concept uitvoeringsstrategie zijn op 15 december 2022 in de raad behandeld.